Giám đốc:           Nguyễn Văn A
Địa chỉ:                Số XXX, đường XYZ, Hà Nội

Điện thoại:             090 xxx xxxx
Fax:                       090 xxx xxxx
Email:                    la@gmail.com

Phó Giám đốc:    Nguyễn Văn B

Điện thoại:           090 xxx xxxx

Email:                   b@gmail.com

   

Phó Giám đốc:    Nguyễn Văn C     

Điện thoại:            090 xxx xxxx
Email:                    c@gmail.com

 

Phó Giám đốc:    Nguyễn Văn D   

Điện thoại:            090 xxx xxxx
Email:                    d@gmail.com